Untitled Document

วิสัยทัศน์ : "ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใสแก่สหกรณ์และเกษตรกร"
HeaderMenu
       
     
 
    1. แนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านการผูกผัง
      
 
    
    
    
 
     2.ระบบเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์
    
     3.ระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์
      
     4.ระบบเงินให้กู้สำหรับสหกรณ์
    
 
 
 
 
 
 

    1     2     3     4  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
บริการ

- ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ
-
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
-
CAD Conference
-
เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
-
Q&A
- คู่มือการใช้งาน Zoom meeting

 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลงาน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ที่ตั้ง ข.5/21 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 3524 3355 โทรสาร 0 3524 5963 Hotline 10589
Powered by EasyWebTime V.8.6 email:[email protected] www.bizpotential.com
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1366x768 pixel
 

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข