Untitled Document

วิสัยทัศน์ : "ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใสแก่สหกรณ์และเกษตรกร"
HeaderMenu
       
 
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
 

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

วิชา

1 นางนัคมน เงินมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 การสร้างความไว้วางใจในองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2 นางอมรรัตน์ คณานันท์ นว.ตบ.ชพ. รษก. ผชช. สตท.1 การบริหารโครงการ
3 นางสาวนิจพาณี พูลสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนวญการพิเศษ การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
4 นางสาวโสมรภัส กองสาลี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนวญการพิเศษ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
5 นางสาววิชญา เผ่าวิบูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนวญการพิเศษ การสร้างความไว้วางใจในองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
6 นางอุบล สิงห์วงษ์ เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
7 นางสาวพัชญา แสงประสิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนวญการพิเศษ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
8 นางสาวสุทธิณี ยศเรือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ การผลิตคลิปสั้นเพื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning
9 นางสาวปวริศา เพชรหิรัณย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กฏหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
10 นางสาวธิติยา นิลปัทมอมร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ การจัดการภาครัฐแนวใหม่
11 นางสาวนัทธวัน ปราบอักษร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ
12 นางสาวจิตติมา ก้อนนิล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ
13 นางสาววิภาดา ยศปัญญา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
14 นางสาวผุสดี อัตตะสาระ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
15 นางสาวณิชกานต์ สุขร่าง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
16 นางสาวพิจิกา คำสิงห์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ วัยใส ฉลาดรู้เน็ต
17 นางสาวพิชญยาพร แจ่มวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีการ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
18 นางสาวสุกัญญา ขันธศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี การสื่อสารและการประสานงาน
19 นางสาวฤทัยชนก มีพลกิจ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
20 นางสาวนันทิดา หมัดจุ้ย นักจัดการงานทั่วไป การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม
21 นางสาวฉันทนา เนียมหอม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
22 นายนาวิน ดีโอสถ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ การสร้างความไว้วางใจในองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
23 นายพิเชฐ มีโพธิ์สม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม PHP เบื้องต้น
24 นางสาวกฤติยาภรณ์ สุขเกษร พนักงานธุรการ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล

 
 
 
 

    1     2     3     4  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
บริการ

- ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ
-
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
-
CAD Conference
-
เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
-
Q&A
- คู่มือการใช้งาน Zoom meeting

 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลงาน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ที่ตั้ง ข.5/21 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 3524 3355 โทรสาร 0 3524 5963 Hotline 10589
Powered by EasyWebTime V.8.6 email:[email protected] www.bizpotential.com
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1366x768 pixel
 

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข