Untitled Document

วิสัยทัศน์ : "ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใสแก่สหกรณ์และเกษตรกร"
HeaderMenu
       
 

 

 

 

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2521โดยขณะนั้นมีสถานะเป็นเขตตรวจบัญชีที่ 1
 
          ในปี พ.ศ. 2538  เปลี่ยนเป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 7 (พระนครศรีอยุธยา)
          ในปี พ.ศ. 2543 เปลี่ยนเป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมิภาคที่ 1 (พระนครศรีอยุธยา)
         ในปี พ.ศ. 2545 เปลี่ยนเป็นสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัด จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, ชัยนาทและสุพรรณบุรี
          และในปี พ.ศ. 2547 มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เพิ่มเป็นจำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี, เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
          ในปีงบประมาณ 2548 มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัด จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี
ในปีงบประมาณ 2562 มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัด จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, ชัยนาทและอุทัยธานี
ในปีงบประมาณ 2565 มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในสังกัด จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร,พระนครศรีอยุธยา, นนทบุรี, ปทุมธานี, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, ชัยนาทและอุทัยธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000

ประมวลภาพมหาอุทกภัยปี 2554

000

 
 
 
 

    1     2     3     4  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
บริการ

- ดาวน์โหลด App กระทรวงเกษตรฯ
-
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
-
CAD Conference
-
เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี
-
Q&A
- คู่มือการใช้งาน Zoom meeting

 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ผลงาน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ที่ตั้ง ข.5/21 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 3524 3355 โทรสาร 0 3524 5963 Hotline 10589
Powered by EasyWebTime V.8.6 email:[email protected] www.bizpotential.com
 
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Mozilla Firefox ความละเอียดของหน้าจอ 1366x768 pixel
 

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข